Forside » Publikasjoner

Publikasjoner

Artikler og avhandlinger

Jill Loga: Sivilsamfunnets roller i velferdsstatens omstilling, Norsk Sosiologisk Tidsskrift 01/2018

Publisert: 2018

Les mer...
 

Tom Skauge: Artikkel i Tidsskrift for Professionsstudier: I løpet av to år har norske universitet og høgskoler blitt samlet fra 33 til 21 institusjoner. Den forrige store strukturrasjonalisering av høyere utdanning i Norge kom i 1994-95 i samband med at universitet og høgskoler fikk felles lov. Da ble vel 100 profesjonshøgskoler samlet til 26 statlige høyskoler. I Norge nord for Volda er nå alle høgskoler samlet til to universitet bortsett fra Samisk høyskole. Norge har i 2018 ni universitet etter at Høyskolen i Oslo og Akershus med nytt navn, OsloMet, har fått universitetsstatus.

Publisert: 2018

Les mer...
 

Eriksen, Birthe and Soreide, Tina: Zero-Tolerance to Corruption? Norway’s Role in Petroleum-Related Corruption Internationally (June 30 , 2016).

Publisert: 2017

Les mer...
 

Øvrebø, Bjørn Arne: Kontorlandskap, til skade eller gagn? Artikkel i Ramazzini 2-2017.

Publisert: 2017

Les mer...
 

Knell, Mark: Hvordan teknologiske revolusjoner endrer verden. Forskningspolitikk, fagblad for forskning, høyere utdanning og innovasjon.

Publisert: 2017

Les mer...
 

Stefan Gössling: Police Perspectives on Road Safety and Transport Politics in Germany. Sustainability 2017.

Publisert: 2017

Les mer...
 

Leiv Bjarte Mjøs: Matrikulær utvikling i Norge. Doctor Philosophiae (dr. philos) avhandling. Institutt for landskapsplanlegging, Fakultet for samfunnsvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samandrag Temaet for denne avhandlinga er utvikling av det matrikulære systemet i Norge, som er eit  system Les mer…

Publisert: 2016

 

Jill M. Loga,  Ivar Eimhjellen, Jenny Eschweiler, Eline L. Ingstad, Sigrid Stokstad, Marte Winsold: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger.

Publisert: 2016

Les mer...
 

Line Joranger: «Hvorfor gjentar dere siste ordet vi sier hele tida?». Fontene forskning 1/2016

Debattartikkel setter kritisk lys på samtalemetodikken som brukes i barnevernet, som klientene mener øker mistroen og minsker motivasjonen deres.

Publisert: 2016

Les mer...
 

Abrahamsen, Bente, Peter Forde Hougaard, Aleksander Årnes Madsen, Anne Leseth, Oddgeir Osland og Tatjana Zlatanovic: Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen. HiOA rapport nr. 9 2016

Publisert: 2016

Les mer...
 

Thomas Dahl mfl. (ekspertgruppa om lærerrollen): Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.

Publisert: 2016

Les mer...
 

Johansen, Martin Blok: ‘The way I understood it, it wasn’t meant to be understood’ – when 6th grade reads Franz Kafka. Journal of Curriculum Studies

Publisert: 2016

Les mer...
 

Tellmann, Silje Maria: Experts in public policymaking: influential, yet constrained. Avhandling til ph.d-graden i profesjonsstudier. HiOA, Oslo. 2016.

Publisert: 2016

Les mer...
 

Line Joranger: Foucaults humanistiske psykologi. Artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2016.

Publisert: 2016

Les mer...
 

Jensen, Tor Øyvind, Clifford Shearing, Tom Skauge, Andreas Nesse Persson: Energy civilizations: industrial modernity and beyond Based on a paper delivered at: 8th Scientific Conference of Energy And Climate Change : “Contribution to deep decarbonization”. Organized by PROMITHEASnet, KEPA Athens Les mer…

Publisert: 2015

 

Tom Skauge: Teknologiledelse – mer enn en akademisk merkevare? (2014) Gjallerhorn 19, Risskov.

Publisert: 2014

Les mer...
 

Torstein Dahle, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, reiser i denne artikkelen debatt rundt bruken av effektivitetsmål i kommuneregnskapet. Som utgangspunkt viser han til vellykket behandling av demente ved NKS Olaviken, satt opp mot KOSTRAs «produktivitet / enhetskostnader» innenfor pleie- og omsorgstjenestene.

Publisert: 2013

Les mer...
 

Jan O. Jacobsen: Rettferdig krig eller så sender de ned bombefly mot fattigere land? PACEM 1/2012

Publisert: 2012

Les mer...
 

Svensson, Lennart G.: Profession, organisation, kollegialitet och ansvar. Artikkelen publisert i Socialvetenskaplig Tidskrift Vol 18, Nr 4 (2011)

Publisert: 2011

Les mer...
 

Line Joranger: Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt. Artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2009.

Publisert: 2009

Les mer...
 

Wilhelmsen, Britt Unni (2007) Læring i høyere utdanning: Hva hemmer eller fremmer læring og kompetanseutvikling?

Publisert: 2007

Les mer...
 

Pettersen, Marit (2004): ”Faglig identitet? Felles etikk – betyr det også felles yrkesidentitet? Ny yrkesetikk – innebærer det også endret verdigrunnlag?” Embla nr 3, 2004.

Publisert: 2004

Les mer...
 

Tom Skauge: Den tenkende soldat. Verneplikt i Norge som demokratisk institusjon. Avhandling til dr. Polit-graden, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2002)

Publisert: 2002

Les mer...
 

Jan O. Jacobsen: Offiserenes opplevelse av Forsvaret. Jan O. Jacobsen disputerte 14.3.96 dr. polit-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:  Militærorganisasjonen – utfordringer og dilemmaer. En studie av det norske forsvar, gjennom offiserenes opplevelse av det

Publisert: 1996

 

Bokkapitler

Bøker

Dei siste åra 10-15 har det komme ut ei rad fagbøker om profesjonsetikk. Nettstaden profesjonsetikk.no har publisert ei oversikt.
 

Dent, Mike, Ivy Lynn Bourgeault, Jean-Louis Denis, Ellen Kuhlmann (eds.): The Routledge Companion to the Professions and Professionalism. Routledge

Les mer...
 

Barbara E. Gibson, David A. Nicholls, Jenny Setchell and Karen Synne Groven (eds.): Manipulating practices. A critical physiotherapy reader. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2018

Les mer...
 

 Ciaran Sugrue, Tone Dyrdal Solbrekke (eds): Professional Responsibility – New Horizons of Praxis. Routledge, 2018

Les mer...
 

Molander, Anders: Discretion in the Welfare State. Social Rights and Professional Judgment. Routledge

Les mer...
 

HVL, master- og bachelorkanditatane fra økonomi og administrasjon 2017: KUNNSKAP

Les mer...
 

Annen formidling